Osnovne strukovne studije – Poslovna ekonomija (180 ESPB bodova)

Svrha Osnovnog programa M-poslovne škole je da studentima prenese najbolja teorijska i praktična znanja i da ih na nov, inovativan način pripremi da po završetku studija budu konkurentni u poslovnom okruženju i spremni za preuzimanje odgovornosti u kompanijama u kojima će se zaposliti.

Program je napravljen i usklađen sa potrebama poslovnog okruženja Srbije i okruženja, ali je takođe usklađen sa akreditovanim programima na najboljim svetskim poslovnim školama. Ideja je je da se studentima omogući da kroz Osnovni program M-Poslovne škole školuju u Srbiji po ugledu i na isti način kao u najboljim svetskim poslovnim školama.

Osnovni program M-Poslovne škole izvode predavači sa praktičnim znanjima, ali i ogromnim privrednim iskustvom u zemlji i inostranstvu i on je koncipiran tako da razvija nov način prenošenja znanja. Kroz veliki broj praktičnih primera, grupnog rada, studija slučaja, kao i individualnog rada sa svakim od studenata razvija se kritično razmišljanje polaznika, upoznavanje sa najboljom svetskom i domaćom praksom.

Kroz praktični deo nastave tokom studija studenti će biti usko povezani sa privredom i imaće mogućnost da kroz stručni rad, nadgledan od stručnjaka iz privrede, nauče kako funkcionišu organizacije i procesi u njima.

Po završenom programu studenti će razumeti koliko je važno poznavanje poslovnog okruženja, kako internog tako i eksternog, i na osnovu toga donositi adekvatne poslovne odluke; u kom smeru idu savremeni svetski trendovi i šta je globalizacija donela poslovnom svetu. Naučiće koliko je važno inovativno razmišljati i taj princip iskoristiti u organizacijama, kao i razumeti koliko su stalne promene važne i prihvatiti stalno iniciranje promena u organizacijama.

Savladaće osnovne principe upravljanja, kao i odnosa i komunikacije u savremenom poslovnom okruženju. Naučiće i prihvatiti procese donošenja odluka, upravljanja konfliktima, prezentacione veštine, proces upravljanja prodajom, brendom i upravljanja potrošačima.  

Upoznaće se sa osnovama strategije i njene implementacije kroz organizaciju, kao i holističkog marketinga. Za vreme studiranja savladaće osnove poslovnog engleskog jezika i to znanje će moći da primene u komunikaciji u kompanijama u kojima budu zaposleni.

Studenti će na programu biti upoznati sa principima naučnog razmišljanja, analize i pisanja naučnih radova, kao i primeni naučnih metoda u poslovanju.

Raspored predmeta po semestrima i godinama osnovnih strukovnih studija: